ေအာင္ေလာဒ့္ရြာက စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၏ဒုကၡ – ေမးျမန္းခ်က္ | DVB