ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး သီးျခားစီမံခ်က္မရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္း စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးေျပာ    | DVB