ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ အီးယူက ယူ႐ုိေငြ ၂၂၁သန္း ေထာက္ပံ့ရန္သေဘာတူ | DVB