တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္) | DVB