တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (႐ူပေဗဒဘာသာရပ္) | DVB