တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (သခ်ၤာဘာသာရပ္) | DVB