ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ အမွတ္အသား (သို႔မဟုတ္) အသည္းပံုရိဒ္ေရကန္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ | DVB