အစိုးရမမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔တိုင္ၾကားစာ၂၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိ | DVB