ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္လိပ္စာကန္႔သတ္မႈ ထုိင္းအစုိးရ႐ုပ္သိမ္း | DVB