ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ေပးထားသည့္ကတိအတုိင္း လုပ္မလုပ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး | DVB