ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အေျခခံစက္ျပင္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ | DVB