ျမန္မာ့သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၆၀ တြင္ ၂ မွတ္သာရရွိ | DVB