အမွန္တရား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB