မယုံၾကည္ထိုက္ေသာသက္ေသအျဖစ္ ေၾကညာေပးရန္ အစုိးရေရွ႕ေနေလ်ွာက္ထားခ်က္ ပယ္ခ်ခံရ | DVB