တိုက္ပြဲၾကားက ျပည္သူေတြမလြတ္ေျမာက္မခ်င္း သပိတ္စခန္းဖြင့္ဆႏၵျပမည္ | DVB