ပိဋကတ္သံုးဘံုေက်ာက္စာႏွင့္ စက်င္႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ေရးၿမိဳ႕တြင္ လူေထာင္ခ်ီ ဖူးေျမာ္ | DVB