ထိန္ပင္အမႈိက္ပံု မီးေလာင္ျပင္ ဘယ္အသြင္ရွိသလဲ | DVB