သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္တို႔ကို  တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီးေတြ႔ဆံု   | DVB