သမၼတသစ္မိန္႔ခြန္း လက္ေတြ႔ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္လို႔ရမလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB