ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေန႔ပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB