မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၁ဦး ေခါင္မိုးတက္ျပင္ရာမွ ဓာတ္လိုက္ျပဳတ္က်၊ ဒဏ္ရာျပင္းထန္   | DVB