က်န္းမာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ခန္႔ရရွိသံုးစြဲ | DVB