ေဖြးေဖြး၊ လႊမ္းပိုင္ႏွင့္ ရဲရင့္ေအာင္တို႔ပါ၀င္သည့္ “ငါ့ကိုနမ္းတဲ့မုန္တိုင္း”႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB