အင္တာနက္သံုးသူမ်ား၏ အခ်က္လက္ရယူမႈအေပၚ ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒ အသက္ဝင္ေတာ့မည္ | DVB