မကၠဆီကိုတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ ၂ ႀကိမ္ျဖစ္၊ ၁၆ ဦး ေသဆံုး | DVB