ဝန္ထမ္း လစာတိုးျမႇင့္မႈ မွားယြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့ေၾကာင္း  စီမံဘ႑ာထုတ္ျပန္ | DVB