တမူးခ႐ုိင္ ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာပြဲကို ႏွစ္စဥ္႐ိုးရာမပ်က္က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB