ဆီးရီးယားက ေဆး႐ုံတက္လူနာမ်ား ဓာတုအဆိပ္သင့္လကၡဏာမေတြ႔ဟု ဆရာ၀န္ေျပာ | DVB