အေမရိကန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဂုိဏ္းဖြဲ႔အျငင္းပြားရာမွ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္၊ ၇ ဦး ေသဆုံး | DVB