၀န္ထမ္းလစာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးမည္ဟု သမၼတ ေျပာ | DVB