သမၼတ ဦး၀င္ျမင့္အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး | DVB