၅၄ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ေရးၿမိဳ႕သႀကၤန္ စည္ကား | DVB