လစာႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ပင္စင္စားမ်ား စပိန္အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိ | DVB