မူးယစ္ေဆးတင္လာသည့္ကား ေမာင္းေျပးသျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး - DVB