တပ္မေတာ္ကို ေ၀ဖန္သည့္ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ပိတ္ခံရ | DVB