အာဖရိကေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ ျပန္လႊတ္မည္ဟု အစၥေရးေျပာ | DVB