သတင္းသမား ၂ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈျဖင့္ လူ ၄၃ ဦးကုိ အီေကြေဒါအစုိးရ ဖမ္းဆီး - DVB