ဂ်ာမန္ဘြန္ဒတ္စ္လီဂါ ေရွာ္ကဲ ၂-၀ ေဒါ့မြန္ (႐ုပ္သံ) | DVB