ဆီးရီးယားကုိ အေနာက္အင္အားစု ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဟု အီတလီေျပာ | DVB