ဆီးရီးယားအေရး အေမရိကန္္၊ ႐ုရွား တင္းမာမႈနဲ႔ စစ္ရိပ္စစ္ေငြ႔ | DVB