ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗီယက္နမ္ကုိ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားမည္ | DVB