ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွငး္ လႉဒါန္းသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား စတင္ေနထိုင္ | DVB