အိႏၵိယ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးကုိ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး | DVB