ဟန္ေဂရီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလဒ္ကုိ လူေထာင္ခ်ီ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB