ပိတ္မိ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို အျမန္ဆံုး ကယ္ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB