အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို ခ်မ္းသာခြင့္မေပးဟု အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB