ကေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သံခ်ပ္ေဖ်ာ္ေျဖ (ဓာတ္ပုံ) | DVB