အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈ ဆီးရီးယားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB