ေလျပင္းေၾကာင့္ ဆည္တည္းရြာတြင္ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ပ်က္စီး၊ အကူအညီလိုအပ္ေန | DVB