မႏၱေလးက အုန္းလက္မ႑ပ္ငယ္မ်ားထုိး ေရကစားပုံ (ဓာတ္ပုံ) | DVB